Onsdag
2022-09-28
Vecka: 39
Grön flagg-logga
header_kollagevar.jpg

Pedagogiken


Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Ämnena presenteras så att de i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt och alla lektioner är lärarledda. Genom att man använder sig av rörelse, musik, rytmer och målning i undervisningen får barnet en mer allsidig utveckling och skoltrötthet motverkas. 

Periodundervisning

I perioder om 2–5 veckor intensivstuderar klassen ett specifikt ämne varje morgon under skoldagens två första timmar. Detta arbetssätt stärker både inlevelsen och koncentrationsförmågan. Det ger dessutom möjlighet till bredd och fördjupning i det aktuella ämnet. Periodernas innehåll kan till exempel utgöras av natur- och samhällsorienterande ämnen.

Dygnsrytmen

Schemat utgår från barnens naturliga dygnsrytm. Teoretiska ämnen ligger företrädesvis på morgonen, medan praktiska och estetiska ämnen kommer senare på dagen.

Egna arbetsböcker

I många ämnen gör eleverna sina egna arbetsböcker. I de lägre årskurserna får de hjälp med texterna av läraren. Därefter övar de successivt upp sin förmåga att självständigt anteckna, söka information och bearbeta sina redovisningar. Arbetet med böckerna innebär också att illustrera texterna och göra en fin layout.

Arbetsbok_columbus

Läraren

Klassläraren följer sin klass under större delen av skoltiden och har huvudansvaret för eleverna och deras skoltid. Kontakten mellan barn, föräldrar och lärare är tät. Förutom klasslärare finns ämneslärare i språk, musik, hantverk, eurytmi och gymnastik, i klasserna 6–9 även i fysik, kemi, matematik, bild och hemkunskap. För barn som är i behov av särskilt stöd finns stödlärare och specialpedagog.

Främmande språk

Undervisningen i engelska sker redan från klass 1 för att ta vara på barnens förmåga till efterhärmning. Med hjälp av rytmer, ramsor och rörelselekar får de leva sig in i språket för att i klass 4 börja med en mer medveten och grammatisk inlärning. I åk 6 tillkommer ytterligare ett språk vid elevernas språkval.

Månadsfest

Inför lov och större högtider hålls så kallade månadsfester. Då framför klasserna inslag ur undervisningen inför kamrater, lärare och föräldrar, så att hela skolan får en upplevelse av vad man arbetat med i de olika klasserna. Sång, instrumentspel, drama och recitation är vanliga inslag.

Mikaelispel

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Inför detta lämnas skriftliga omdömen i samtliga ämnen. Eleverna får betyg i årskurs 9.

Skolbiblioteket

Vi har ett välsorterat skolbibliotek som fungerar som en pedagogisk resurs och som alltid står öppet för skolans elever. Här finns en mängd nyinköpta böcker, både fakta- och skönlitteratur, för åldrarna 6–15 år. Skolan har talbokstillstånd från MTM, vilket innebär att barn med till exempel läs- och skrivsvårigheter kan lyssna på inlästa böcker. Biblioteket är tillfälligt uppdelat på olika klassrum på grund av lokalbrist men återgår till sin ursprungliga form senast HT-23.

Skolmiljön

Alla elever har rätt till en utbildning som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och övrig personal har respekt för varandra och tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan. För att eleverna ska känna sig delaktiga i detta arbete är de med och utarbetar våra trivselregler.

Vi har självklart nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning. Sker en incident resulterar det i en omedelbar reaktion från skolans anställda. Varje ärende följs upp och hanteras enligt vår plan för diskriminering och kränkande behandling.

En god miljö innebär också frihet från för många intryck. Många barn idag umgås med skärmar och sociala medier en stor del av eftermiddagar, kvällar och helger. Skolan ska vara en frizon från detta. På Drottningholmskolan lämnar eleverna in sina mobiler på morgonen och återfår dem när skoldagen är slut; detta för att skolarbetet och den sociala samvaron inte ska störas.

Även den fysiska miljön är viktig. Vi strävar efter att ge eleverna en genomtänkt och vacker skolmiljö med omsorgsfullt utvalda naturmaterial. Barn upplever världen starkt genom sina sinnen och därför anser vi att de ska få arbeta med material av hög kvalitet.

Periodhafte_2016 Garnnystan_2016

Utomhus har eleverna tillgång till en stor skolgård med naturtomt, trädgårdsland, fruktträd och bärbuskar, sandlådor, basketplan och fotbollsplan.

Varje år har vi arbetshelger där föräldrarna hjälper skolan med sådant som inte hinns med under den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel röra sig om att laga trasiga möbler, måla om eller storstäda. Dessa helger brukar vara trevliga tillfällen till umgänge föräldrar emellan, och inte minst är de till glädje för eleverna som känner att alla hjälps åt för att göra deras skolmiljö trivsam.

Mer om Waldorfpedagogik från Waldorfskolefederationen:

Varför välja Waldorf?

Information om de olika årskurserna:

Waldorfskolans kursplan


Senast uppdaterad: 2022-05-03